Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

vuestra merced!

Lleváronle luego a la cama, y, catándole las feridas, no le hallaron ninguna; y él dijo que todo era molimiento, por haber dado una gran caída con Rocinante, su caballo, combatiéndose con diez jayanes1, los más desaforados2 y atrevidos que se pudieran fallar en gran parte de la tierra.

-¡Ta, ta!3 -dijo el cura-. ¿Jayanes hay en la danza4? Para mi santiguada5, que yo los queme mañana antes que llegue la noche.

Hiciéronle a don Quijote mil preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hízose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho; que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día6 hizo, que fue llamar a su amigo el barbero maese Nicolás, con el cual se vino7 a casa de don Quijote,

Capítulo VI. Del donoso y grande8 escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso9 hidalgo

el cual aún todavía dormía. Pidió las llaves, a la sobrina, del aposento10 donde estaban los libros, autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Entraron dentro todos, y la ama con ellos, y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes, muy

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 58 (BDH)

pag58_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

  1. 1) Iayanes: Gegants. Ho transcriuen després a Jayanes, entenent la I per jota majúscula. en anglès, Giants. Que no haguessin traduït Gegants a Iayanes; només hi és en plural en tot llibre, a tres llocs. El DCVB ens comenta la variant ortogràfica antiga, jagant (en majúscules, Iagant), i fins i tot jacant (del Cartoxà). En canvi, el DRAE diu que ve del francès antic jayani (enllaç1 –que considera que ha arribat al castellà jayán potser a través de l'occità– i enllaç2, CV) tot i que és una forma que trobem també en occità, i no menciona gigante tot i donar-li un sentit semblant. Etymonline ens porta per l'anglès Giant a francès del segle XII, jaiant, passant pel francès actual geant. L'edició francesa utilitza la forma Geants. (LB #cat #ang #pref)

  2. 2) deſaforados: desaforats/desmesurats. En anglès, vnmeaſurable. En francès trobem deſmeſurez, amb una nota aclaridora al costat apuntant Outrageux. Sembla un calc del català desmesurat, prou diferent del castellà desaforado, i al traductor li va semblar que calia aclarir aquest terme a ultratjant. En italià el terme no hi és, traduint el dos adjectius a inſolenti & preſuntuoſi. No és al Covarrubias, i els diccionaris traductors de l'època sembla que ho tradueixen a immodest, que injúria. En l'anglès unmeasurable, en canvi, vol dir clarament incommensurable, que aplica bé a un gegant, tal com desmesurat. El DCVB ens diu que desaforat vol dir desmesurat, o molt excitat, però en castellà, desaforado, a l'època (NTLLE), fa referència principalment al que no respecta els furs, o és ultratjant. (LB #cat #ang)

  3. 3) Ta, ta: en anglès, Hearken. Escolta!. El DCVB ens comenta Ta! com a interjecció, usada sobretot per cridar el bestiar boví. En castellà, només tenen la interjecció pel toc toc a la porta, i tate (compte, o vet-ho aquí). (LB #cat)

  4. 4) ay en la dança: haver-hi en dansa, ser al mig d'un conflicte [DCVB]. (LB #cat)

  5. 5) Para mi ſantiguada: sembla que s'ho prometi. Apareix dos cops a l'obra. El DRAE ens porta al fet de santiguarse, que és fer-se la creu, o castigar algú. En anglès, el primer cop diu by mine honesty, i el segon cop és now by my ſelfe bliſſed. Un diccionari rus diu que vol dir ho juro. (LB #pendent)

  6. 6) otro día: traducció incorrecta per l'endemà. (JB #cat #interp)

  7. 7) venirse: seria més normal irse, en castellà. (LB, PX #cat #lex)

  8. 8) grande [nom]: hi cal gran en comptes de grande. En català només utilitzem la forma gran. (LB #cat #lex)

  9. 9) ingenioso: En anglès, ingenuous Knight. Tot i que avui ingenuous vol dir ingenu, l'OED ens indica que al s.XVII es feia servir equivocadament per dir enginyós. La paraula ingenu la trobem només per primera vegada en català al 1696 al Gazophylacium (ingenuo), i amb el significat de sincer. També tenim un altre cas al text que fa servir ingenuous volent dir enginyós. També s'hi fa servir almenys dues vegades la forma correcta ingenious. (LB #ang)

  10. 10) aposento: biblioteca. En anglès, Library (LB #ang).

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: